• De websites www.lmgmbh.de en www.bueroflaechemoers.de worden beheerd door de firma Logistics Moers GmbH (hierna te noemen: LM). Alle rechten die betrekking hebben op of voortkomen uit de websites liggen bij LM.
  • Aan de gebruiker worden de websites uitsluitend “zoals ze zijn” en voor zover wettelijk toegestaan ter beschikking gesteld, zonder enige verdere garantie, belofte of aansprakelijkheid.
  • LM is in beginsel, volgens de geldende wettelijke bepalingen, aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door, of het gevolg is van, het gebruik van deze websites. LM is evenwel niet verantwoordelijk en aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige indirecte, incidentele of vervolgschade,  die wordt veroorzaakt door, of het gevolg is van, het gebruik van deze website.
  • Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, worden de algemene voorwaarden van LM niet gewijzigd door de websites en hun inhoud, materiaal en informatie.
  • Alle productinformatie, of andere informatie die op de websites wordt gepubliceerd, wordt door LM naar beste weten verstrekt. Al deze informatie biedt evenwel, voor zover wettelijk toegestaan, geen grondslag voor enige garantie, verplichting of aansprakelijkheid van de zijde van de firma LM.
  • LM kan deze websites, naar eigen goeddunken en zonder dat dit aanleiding kan vormen tot aansprakelijkheidsstelling, geheel of gedeeltelijk, zonder kennisgeving vooraf, wijzigen en/of de werking ervan beëindigen en is niet verplicht om de websites te actualiseren.
  • Het opnemen van links naar externe websites (“hyperlinks”) wil niet zeggen dat LM instemt met die websites, noch met de inhoud ervan. Verder is LM niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze websites of voor de inhoud ervan. Het klikken op hyperlink-koppelingen naar deze websites gebeurt op eigen risico van de gebruiker.
  • Alle juridische claims of rechtszaken, die ontstaan naar aanleiding van de websites of het gebruik ervan, zijn onderworpen aan de interpretatie  van de wetten van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitzondering van de bepalingen van het internationale privaatrecht.
  • Alle merken, logo’s, handelsmerken, trademarks, enz. , die op de websites www.lmgmbh.de en www.bueroflaechemoers.de worden weergegeven of genoemd, zijn eigendom van de betreffende eigenaren.
  • Voor zover ze niet het eigendom zijn van LM, claimt LM hierop ook geen rechten of aanspraken.